+45 29619661 hello@bluetree.dk

Tilskud og finansiering 

Mulighed for medfinansiering til bæredygtig udvikling

Opdateret d. 09-03-2021

 

Få hjælpe til at søge om tilskud og finansiering til bæredygtige projekter. For at fortage omstilling til bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi kræver ofte en ekstra indsats og eksterne konsulentstøtte til virksomhederne.

 

Der er ofte brug for hjælpe til:

 • Udvikling af bæredygtighedsstrategi
 • Fortag analyse og design af relevante løsninger og forretningsmodeller• Implementering af forretningsmodel og indsatsområder
 • Styring og ledelse
 • Dokumentation og udarbejdelse af bæredygtighedsrapporter.

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at finanserne den bæredygtige omlægning alene. Mange virksomheder benytter sig af at få omkostningerne dækket helt eller delvis ved hjælp af medfinansiering i form af fonde og puljer. Vi har bl.a. løbende kontakt med erhvervshusene på tværs af landet, som har mange gode finansierings løsninger til SMV’erne.

 

Blue Tree kan rådgive om hvilke finansierings løsninger og muligheder, der vil passe bedst i forhold til jeres bæredygtighedsprojekt, samt hjælpe med at udforme ansøgningerne, hvis I har lyst til at samarbejde.

 

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Cirkulær forretningsmodel | Grønne indsatser

Version 2 af Gate 21 projekt til at fremme bæredygtig og cirkulær forretningsudvikling inden for byggeri og oplevelsesbranchen. Der ydes hjælp til at udvikle nuværende grønne forretningsmodeller til at udvikle og implementere nye forretningsmodeller.

Hvem og hvor: SMV’er i beliggende i Region Hovedstaden primært inden for byggeri- og oplevelsesbranchen. Virksomheder i andre brancher kan dog og også være med.

Tilskudsstørrelse: Der gives støtte til en valgfri rådgiver.

Relevante projekter: Forretningsudvikling, indsatsområder til vækst og bæredygtig omstilling.

Deadlines: Løbende frem til 2022.

Læs mere her

Indledningsvis tilbydes en energiscreening, der viser hvor der kan foretages energibesparelser. Derefter vælges et af to spor:

Spor 1: Fokus enkeltstående temaspecifikke bæredygtige indsatsområder. Af områder kan være affaldssortering, miljømærker, optimering af logistik, brug af emballage og reducere madspild.

Spor 2: Udvikling af cirkulær bæredygtig forretningsmodel, med inddragelse af hele virksomhedens værdikæde. Her samarbejdes med DTU om udvikling af nye cirkulær forretningsmodeller med udgangspunkt i hele virksomhedens værdikæde.

Der ydes samlet støtte til 100 virksomheder i Region Hovedstaden primært inden for byggeri og i oplevelsesbranchen. Projektet er en del af EU’s Regionalfondsprogram, hvis formål er at styrke økonomiske vækst i Danmark.

Projektet samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at virksomheden kan få hjælp til forretningsudviklingen fra studerende på DTU, AAU og Cphbusiness.

Projektet startede op i foråret 2019 og afsluttes i foråret 2022.

Læs mere her.

Grøn Cirkulær Omstilling - GCO

Forretningsmodeller | Cirkulær produktudvikling | Verdensmål | Bæredygtige indsatser

Mulighed for udvikling af virksomhedens forretningsmodel i en bæredygtig og cirkulær retning. Der kan ansøges om et forløb tilpasset til din virksomhed.

Hvem og hvor: SMV’er i hele landet

Tilskudstørrelse: Der findes forskellige forløb for individuelle rådgivning, kollektive forløb samt sprintforløb.

Muligt at få op til 90.000 kr. og inkludere en ekstern rådgiver (valget er ikke begrænset til GCOs rådgiverkatalog).

Relevante projekter: Strategisk forretningsudvikling, udvikling af bæredygtig og cirkulær forretningsmodeller.

Deadlines: Ansøgninger modtages løbende. De samles op og behandles efter den 1. i hver måned. Afsluttes sidst i 2022.

Læs mere her

Ved at deltag i GCO forløb fås:

 • En konkret implementeringsplan for, hvordan virksomhed kan arbejde cirkulært.
 • Udvikling af nye bæredygtigheds forretningsmodeller
 • Konkurrencemæssige fordele og potentiale ved at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi
 • Modtager branchekyndig konsulentydelse.

Programmet gælder for små og mellemstore virksomheder (SMV), og de skal opfylde to af tre efterfølgende krav: Højst 250 medarbejder, have en omsætning på maks. 373,6 mio. kr. og/eller samlet balance på maks. 321,3 mio. kr.

Der findes tre forskellige forløb for udvikling af grøn cirkulær forretningsmodeller, som gælder for SMV’er:

Individuelle rådgivningsforløb (Kr. 90.000). Med en branchekyndig konsulent. Virksomheden skal selv levere 380 timer.

Kollektive forløb. Sammen med andre virksomheder med fokus på samarbejdsmuligheder, værdikæder og/eller fælles faglige interesser/udfordringer. Antal af timer afhænger af forløbets sammensætning.

Sprintforløb. Et intensivt designforløb baseret på konkrete behov og udfordringer. Forløbet varer ca. 2 mdr.

Læs mere om kriterier og få flere detaljer på GCO

InnoBooster fra Innovationsfonden

Forretningsudvikling | Cirkulær produktudvikling

Hjælp til at omsætte ideer til nye produkter, services eller processer som har forretningsmæssigt potentiale og som kan forbedre virksomheders konkurrenceevne, og skaber vækst og beskæftigelse.

Hvem og hvor: SMV’ere, iværksættere samt forskere i alle brancher i hele landet

Tilskudsstørrelse: 50.000 – 5 mio. kr. eller tilskud med 33% af samlede projekt omkostninger.

Relevante projekter: Cirkulær økonomi, produktudvikling og -design, produktions- og driftsoptimering, miljø og ressourceforbrug..

Deadlines: Ansøgninger modtages løbende. Næste deadline er 1. juni 2021. 
Der findes to ansøgningspauser: sommer (1/6-15/08) og vinter (2/12 – 1/2).

Læs mere her

Krav til ansøger:
SMV’erne er enten en omsætning på +2 mio. kr. i seneste regnskabsår. Eller kunne tiltrække ekstern kapital på >500.000 kr.
Iværksætter skal være under 3 år med robuste og lovende resultater.

Krav til ideen eller projektet:
Der skal være en nyhedsværdi: Resultatet af projektet skal kunne adskille sig fra hvad der findes på markedet allerede.

Det skal kunne skabe værdi og have et forretningsmæssigt potentiale: Det skal kunne sandsynliggøres at projektet skaber en væsentlig konkurrence fordel og at der på sigt kan tjenes på løsningen.

Der skal være konkret plan så gennemførsel sikres: beskrivelse af hvilke konkrete aktiviteter, der skal foretages i projektet, hvilke resultater opnås efter projektet og hvad disse skal bruges til.

Stille med et team med de rigtige kompetencer, og de nødvendige økonomiske ressourcer så projektet kan gennemføres med succes.

Økonomisk effektivitet: Der skal foretages budgettering, og den ønskede investering skal være i balance med det forventede forretningsmæssige gevinst og projektets risiko.

Læs mere om kriterier og få flere detaljer om Innobooster samt tips til ansøgningsprocessen.

Danmarks Grønne Investeringsfond

Miljø | Vedvarende energi | Ressourcer

Er en selvstændig statslig lånefond hvis formål er at medfinansiere investeringer som arbejder med grøn omstilling i samfundet ved hjælp af fokus på miljø, energi og ressourcer.

Hvem og hvor: Private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v. og er landsdækkende.

Tilskudsstørrelse: Hvert lån kan have en løbetid op til 30 år, og der finansieres som udgangspunkt max. 60% af de samlede projektomkostninger

Relevante projekter: Bl.a. projekter vedr. investering i energibesparelser, anlæg til vedvarende energi eller bedre ressource effektivitet

Deadlines: Løbende.

 

 

 

Læs mere her

De enkelte grønne projekter bliver vurderet ud fra tre finansieringskriterier:

 • Grøn effekt
 • Sund økonomi
 • Skalérbarhed

 

Danmarks grønne investeringsfond har til formål at bygge bro mellem bankfinansiering og egenkapital og at kunne arbejde med et grønt og kommercielt fokus og formål.

 

Fonden er blevet etableret i 2014, som del af aftalen “Et grønnere Danmark”. Den har en egenkapital op til 200 mio. kr. og en låneramme op til 5 mia. kr. (statsgaranteret), der kan anvendes til projekter inden for de tre hovedområder: Energibesparelser, vedvarende energi og ressource udnyttelse.  Læs mere om fonden her.

Realdania

Bæredygtige byer | Cirkulært byggeri

Realdania støtter projekter, som fremmer udviklingen af bæredygtige og klimatilpassede byer, samt bidrager til en generel udvikling i samfundet.

Realdania har mange partnerskaber bl.a. med Innovationsfonden vedr. omstilling af byggeriet til Cirkulær økonomi. Eller med Miljø- og Fødevareministeriet hvor kommuner kan søge støtte til løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Hvem og hvor: SMV’er, kommuner, NGO’er og forskningsprojekter i hele landet

Tilskudsstørrelse: Forskellige størrelser.

Relevante projekter: Generelt projekter samt en række åbne projekter, indsatser til afbødning af Corona-krisen, udvikling af cirkulære byggerier, omstillingen cirkulær ressourceøkonomi, bæredygtige og klimatilpassede byområder og Urbantech.

Deadlines: Se specifikke deadlines under aktuelle og kommende calls. Her findes information om hver kampagne, hvem der kan søge, tilskudstørrelse, deadlines etc.

Læs mere her

Realdania støtter følgende projekter:

 • Udviklingen af byer og samfund, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel.
 • Øge den sociale sammenhængskraft ved støtte projekter i udsatte boligområder og skabe rammer for fællesskaber
 • Udvikling af grønne og bæredygtige løsninger i byer.
 • Reducerer klimapåvirkningen og fremme byernes klimarobusthed.
 • Fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.
 • Fremmer sunde, effektive og bæredygtige byggerier, boligmiljø og levende bygningskultur.

Se yderlig information på Realdania

Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrations Program - MUDP

Miljø | Klima | Cirkulær økonomi | Genanvendelse | Natur og biodiversitet | Rent vand og ren luft

MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, som giver støtte til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Der findes forskellige MUDP-puljer, med forskellige formål og frister. Ansøgningsrunden er åben fra 10. februar 2021 for en pulje på 140 mio. kr. MUDP fokusområde for 2021 er indenfor miljøteknologiske projekter.

Tilskudsberettigede projekttyper: Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter (UDV), Fyrtårnsprojekter vedr. miljøteknologiske (fuldskala), verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV) samt et Fast track spor til forprojekter.

Hvem og hvor: Stort set alle kan søge; SMV’ere, iværksættere, private, offentlig, forskere i alle brancher i hele landet

Tilskudsstørrelse: Forskellige puljer på samlet 134 mio. kr. for 2020. Tilskud på mellem 0,5 – 20 mio. kr.

Relevante projekter: Miljø, vand, luftforurening, klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourcer anvendelser og genanvendelse, kemi, affaldshåndtering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri og byer.

Deadlines: Ansøgningsfrist: 5. maj 2021 kl. 12.00 for Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, Verifikation af miljøeffektive teknologier og Forprojekter.
23. august 2021 kl. 12.00 for Fyrtårnsprojekter.

Læs mere her

MUDP har nogle særlige fokusområder for nye innovative løsninger inden for følgende fem områder: Vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Der gives tilskud til

 • Til udvikling, test og præsentation af ny miljøteknologi inkl. tekniske gennemførlighedsundersøgelser
 • Projekter skal afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end udover nationale og EU-standarder for miljøbeskyttelse. 

Der lægges vægt på følgende punkter ved vurdering af ansøgningerne:

 • Miljø- og ressourcemæssige potentiale
 • Erhvervsmæssige potentiale
 • Projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet
 • Kvaliteten af projektbeskrivelsen
 • Kan projektet have tilskyndelsesvirkning, og er projektet foreneligt med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

Læs mere her

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP

Miljø | Klimatilpasning | Bæredygtig fødevarer |
Landbrug | Akvakultur

Støtter erhvervsprojekter indenfor fødevareerhvervet, der styrker grøn forretningsorienteret omstilling inden for fødevareerhvervet.

Projekterne skal løse udfordringer inden for danske fødevare, jordbrug, fiskeri- og akvakulturerhverv og skabe bæredygtige, klima- og miljømæssige løsninger. Ligger under i Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvem og hvor:
Alle inden for fødevareerhvervet med CVR-nr. virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige i hele landet.

Tilskudsstørrelse: 
Der findes forskellige puljer og deadlines, der ligger mellem 0,3 – 15 mio. kr.

Relevante projekter:
Bæredygtighed inden for fødevareerhvervet, miljø, vand, luftforurening, klimatilpasning, gødning, nedkæmpning, affaldshåndtering, biodiversitet.

Deadlines: 
Ansøgninger til Organic RDD 7, 2021 indkaldes fra 2. feb. Ansøgningsfrist 4. maj 2021 kl. 12.00
GUDP ansøgningsrunde II 2021. Indkaldes i juni 2021. Ansøgningsfrist 2. september 2021 kl. 12.00

Læs mere her

 

Den generelle GUDP-pulje støtter projekter, der både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for fødevareindustrien, landbrug, fiskeri og akvakultur og samtidig kan løse nogle af fødevareerhvervene klima- og miljøproblemer.

Denne generelle pulje indkalder til nye projekter to gange årligt. Derudover annonceres særlige indsatser til klima eller økologiske løsninger i særskilte ansøgningsrunder.

GUDP tilbyder sparring med ens ide kan blive til et projekt. Du skal via skabelon lave en 1-sidet beskrivelse af din projektidé som sendes til GUDP-sekretariatet på gudp@lbst.dk. Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Læs mere om GUDP og deres forskellige puljer her

Blue Tree

Rådgivning i bæredygtighed, CSR og cirkulær økonomi.

Med speciale indenfor strategisk forretningsudvikling, bæredygtighedsrapportering, risikoledelse,
procesudvikling, måling og styring.

Sitemap

Læs mere om

Forside
Ydelser
Viden
Tilskud

Om
Kontakt

Kontakt

Ring eller skriv gerne for nærmere information

Mobil: +45 29619661

Mail: hello@bluetree.dk

Adresse: Hellebæk Klædefabrik, Nordre Strandvej 119E, 2. sal, 3150 Hellebæk